Customer  focus ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง Customer focus การดูแลและรักษาให้ความสำคัญการทำความเข้าใจบริบทและความต้องการที่แท้จริงของผู้ป่วย และปรับเปลี่ยนแผนการรักษาให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละรายไป VIEW DETAILS Humanized care ให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ Humanized care เป็นบริการด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ คือ มีความรัก ความเมตตา เป็นที่ตั้ง VIEW DETAILS Time ตรงต่อเวลา Time การถือตามกำหนดเวลา สำหรับกิจการอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นหัวใจของกิจการทั้งปวง VIEW DETAILS Teamwork การทำงานเป็นทีม Teamwork การทำงานรูปแบบนี้มักจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ทำให้องค์กรเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว สิ่งนี้เป็นส่วนสำคัญในการผลักดันบุคลากรให้พัฒนาตัวเองตลอดเวลา VIEW DETAILS Public mind จิตสาธารณะ Public mind การรู้ถึงสิทธิและหน้าที่ในความรับผิดชอบ พร้อมลงมือปฏิบัติร่วมช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้แก่สังคมของเราร่วมกับผู้อื่น VIEW DETAILS
Go to Top